วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาความร่วมมือในการสร้างกำลังคนด้านสุขภาพสู่การเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ระดับชาติและสากล

พัฒนาความร่วมมือ หมายถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  การสร้างผลงานวิชาการและนวัตกรรมของสถาบันในเครือข่ายภาคเหนือ 8 แห่งเพื่อการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
เครือข่ายการเรียนรู้ หมายถึงสถาบันในเครือข่ายภาคเหนือ 8 แห่งได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ ,วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ที่เป็นแหล่งรวบรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยนวัตกรรม บริการวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ค่านิยม : รวมพลัง นำตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม