ค่านิยม

ค่านิยม : รวมพลัง นำตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม