ประเด็นยุทธศาสตร์วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือปีงบประมาณ 2559 -2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านสุขภาพสู่ศตวรรษที่ 21

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับวิทยาลัยเครือข่ายเพื่อให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง