ทำเนียบประธานวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ

1.อาจารย์แฉล้ม พวงจันทร์ ผอ.วพบ.พุทธชินราช ปี 2539

2.อาจารย์วรรณดา มลิวรรณ์ ผอ.วพบ.พุทธชินราช

3.อาจารย์พจนา ปิยะปกรณ์ชัย ผอ.วพบ.พุทธชินราช

4.อาจารย์วาณี โพธิ์นคร ผอ.วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

5.อาจารย์วราพร วันไชยธนวงศ์ ผอ.วพบ.เชียงใหม่  (2560)

6.อาจารย์สุภาเพ็ญ  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผอ.วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ (2561 – )