พันธกิจ

สร้างความเข้มแข็งในการร่วมมือพัฒนาวิชาการ