ความเป็นมา

วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ เกิดจากการรวมตัวกันของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง เพื่อช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เครือข่ายวิทยาลัยภาคเหนือได้ทำหน้าที่ในการสนับสนุนให้วิทยาลัยในเครือข่าย มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ โดยการสร้างองค์ความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม มีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันในเครือข่าย มีการติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง