โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายภาคเหนือ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายภาคเหนือ
จัดขึ้น ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *